مقالات

کد خطاهای دستگاه کپی شارپ

کد اصلی کد فرعی عملکرد AR-M420U P1-AR-M420U
1 1 تست عملکرد حرکت اسکن 1.HIGH SPEED     2.MIDDEL SPEED     3.LOW SPEED     4.TOP SPEED
2 تست عملکرد سنسور ابتدایی اسکن MHPS
5 1 تست عملکرد صفحه نمایش و LCD پنل کلیه LEDهای روی پنل روشن شده و پس­زمینه LCD هر دو ثانیه تغییر می­کند
2 تست عملکرد لامپ هیت HL1(LOWER)=تست عملکرد لامپ هیت (پائین)
HL2(UPPER)=تست عملکرد لامپ هیت (بالا)
3 تست عملکرد لامپ اسکن 1-COPY LAMP=لامپ کپی
6 1 تست عملکرد قسمت ترانسپورت سلونوئید ناخنک جداکنندهPSPS=.14 کلاچ رولر ترانسپورتTRC=.10 حرکت جلوی موتور خروجیDSB_EW=.6 سیگنال پاور رله هیت رولرHLPR=.2
موتور بالا بر کاست میزMCLUM=.18 سیگنال کنترلی موتور درایو کاست میزMCM=.15 سلونوئید راهنمای خروجی کاغذFGS_FIN=.11 حرکت عقب موتور خروجیDSB_RV=.7 سیگنال پاور رله DCPR=DC.3
سیگنال سوئیچ اصلیMSWS=.22 سیگنال کلاج تغذیه کاغذ کاست میزMCPCL=.16 موتور بالابر کاست اولLUM=.12 کلاچ تغذیه کاغذCPFC=.8 موتور اصلیMM=.4
سیگنال کلاج ترانسپورت میزMCFCL=.17 سیگنال هم­زمانی کلاچ میزTRC_DEK=.13 کلاچ رزیست رولر و یا RRC=PS.9 موتور درامDM=.5
2 تست عملکرد موتور فن­های خنک کننده فن با دور بالاFMHI=.1
فن با دور پائینFMLO=.2
7  

 

 

 

 

1

نمایش دهند زمان آماده شدن و هم­چنین تست کپی متوالی بدون تشخیص وجود کاغذ (غیرفعال بودن سنسورها)o-NO MISS FEED DETECTION=
.1AGING=تست کپی متوالی
تست متوالی با غیرفعال بودن سنسورهای عبوری کاغذ AGING/NO MISS FEED DETECTION=.2
تست متوالی با غیرفعال بودن سنسورهای عبوری و فیوزینگ و مدت زمان لازم جهت آماده شدن AGING/NO MISS FEED DETECTION/NO WARMUP/NO TEMPERATURE CONTROL=.3
بدون نیاز به مدت زمان آماده شدن (سریع آماده شدن دستگاه)NO WARM UP=.4
تست کپی متوالی دوره­ایAGING/INTERVAL=.5
تست کپی متوالی دوره­ای با غیرفعال بودن سنسورهاAGING/INTERVAL/NO MISS FEED DETECTION=.6
غیرفعال بودن سیستم کنترل پردازشNO PROCESS UNIT CHECK=.10
غیرفعال بودن سیستم بالانس روشناییNO SHADING=.20
غیرفعال بودن سیستم بالانس روشنائی و سیستم کنترل پردازشNO PROCESS UNIT CHECK/NO SHADING=.30
6 تنظیم سیکل کپی متوالی در کد 1-7 تنظیم وقفه­ی 1-999 در تست کپی متوالیINTERVAL AGING CYCLE SETUP=
8 فعال و غیرفعال کردن نمایش زمان آماده شدن دستگاه WARM UP TIME DISPLY.          1=YES          2=NO
8 1 تنظیم پایاس تانک در حالت­های

به مدت 30 ثانیه

1~2CN

مقادیر قابل تنظیم= 745~0 تنظیم کارخانه=485:V 5- + 500- تنظیم بایاس تانک در حالت خودکارAUTO=.1
مقادیر قابل تنظیم= 745~0 تنظیم کارخانه=485:V 5- + 500- تنظیم بایاس تانک در حالت متنCHARACTER=.2
مقادیر قابل تنظیم= 745~0 تنظیم کارخانه=485:V 5- + 500- تنظیم بایاس تانک در حالت متن و تصویرMIX=.3
مقادیر قابل تنظیم= 745~0 تنظیم کارخانه=485:V 5- + 500- تنظیم بایاس تانک در حالت تصویرPHOTO=.4
مقادیر قابل تنظیم= 745~0 تنظیم کارخانه=485:V 5- + 500- تنظیم بایاس تانک در حالت چاپPRINTER=.5
مقادیر قابل تنظیم= 255~0 تنظیم کارخانه=150:V 5- + 150- تنظیم بایاس تانک در حالتPLUS=Reverse.6
2 تست عملکرد شارژر اصلی

تنظیم گریدهای ولتاژ در حالت­های

7~2CN

مقادیر قابل تنظیم= 900~200 تنظیم کارخانه=645:V 5- + 650- تنظیم گریدهای ولتاژ در حالت خودکارAUTO=.1
مقادیر قابل تنظیم= 900~200 تنظیم کارخانه=645:V 5- + 650- تنظیم گریدهای ولتاژ در حالت متنCHARACTER=.2
مقادیر قابل تنظیم= 900~200 تنظیم کارخانه=645:V 5- + 650- تنظیم گریدهای ولتاژ در حالت متن و تصویرMIX=.3
مقادیر قابل تنظیم= 900~200 تنظیم کارخانه=645:V 5- + 650- تنظیم گریدهای ولتاژ در حالت تصویرPHOTO=.4
مقادیر قابل تنظیم= 900~200 تنظیم کارخانه=645:V 5- + 650- تنظیم گریدهای ولتاژ در حالت چاپPRINTER=.5
6 تست و تنظیم عملکرد شارژر TC مقادیر قابل تنظیم= 620~0 تنظیم کارخانه=267 در حالت چاپ (روی اول کپی)FRONT=.1
مقادیر قابل تنظیم= 620~0 تنظیم کارخانه=310 در حالت چاپ (روی دوم کپی)BACK=.2
17 سپریتور و ترانسفر SC و TC

3~2CN

5~2CN

مقادیر قابل تنظیم= 375~0 تنظیم کارخانه=160:V 1/0- + 25/1+ شارژر سیریتور (روی اول)SHV BACK=.1
مقادیر قابل تنظیم= 375~0 تنظیم کارخانه=160:V 1/0- + 25/1+ شارژر سیریتور (روی دوم)SHV FRONT=.2
مقادیر قابل تنظیم= 1250~0 تنظیم کارخانه=780:V 10- + 800- ولتاژ خروجی ترانسفرTHV-OUTPUT=.3
10 1 تست عملکرد موتور تونر NO-2 YES-1 TONER MOTOR ACTIVATION
14 برطرف کننده خطاها بجز PF، U2 NO-2 YES-1 برطرف کننده خطا TROUBLE CANCELLATION (OTHERS)=
16 برطرف کننده خطای U2 NO-2 YES-1 برطرف کننده خطاU2 TROUBLE CANCELLATION=U2
17 برطرف کننده خطای PF NO-2 YES-1 برطرف کننده خطاPF TROUBLE CANCELLATION=PF
21 1 تنظیم سیکل سرویس K50=2 K40=1 تنظیم کارخانه O=DEFAULT
=FREE6 K120=5 K100=4 K80=3

کد اصلی کد فرعی عملکرد AR-M420U P2-AR-M420U
22 1 نمایش­دهنده کنتورهای سینی خروجیRIGHT SIDE= کپیCOPIES= سرویس­کارMAINTENANCE= کنتور تونرTONER= کنتور اصلیTOTAL=
متفرقهOTHER= چاپ­گرPrinter= کل خروجیTOTAL OUTPUT= کنتور دوپلرDEVE= کنتور درامDRUM=
2 نمایش­دهنده کنتورگیر کاغذ و خطاها کنتور خطاهاTROUBLE=      کنتورگیر کاغذPAPER JAM=
3 نمایش کنتور محل­گیر کاغذ نمایش­دهنده محل و تعداد گیر کاغذهای آن تا 50 گیر کاغذ آخر PAPER JAM HISTORY
4 نمایش کنتور خطاها نمایش­دهنده آخرین 30 خطای رخ داده در دستگاه TROUBLE HISTORY
5 نمایش­دهنده نسخهROM هر قسمت

ROM VERSION

کنترلر پانچPUNCH UNIT=

نسخه زبان نمایش­گر(LANGUAGE)=

نسخهBOOT= BOOT ROM

PCUکنترلرPCU=

کنترلر اسکنرSCANNER=

کنترلر میزDESK=

شماره سریال دستگاهS/N=

شماره سریال قسمت اسکنSCANNER S/N=(EF5)

MFPکنترلرMFP=

6 چاپ اطلاعات دستگاه :AUTO ONLY o-TRAY SELECT

1-PRINT START

DATA PRINT MODE
7 نمایش دهنده کد اپراتور اصلی KEY OPERATOR CODE
8 نمایش دهنده کنتورهای SPF-SCAN-STAPLER-PUNCH
9 نمایش دهنده کنتورهای کاست­های TRAY1-TRAY2-TRAY3-TRAY4-BPT(MANUAL FEED)-ADU
10 نمایش دهنده SYSTEM CONFIGURATION PROCESS TYPE=

SYSTEM MEMORY=

DESK=AR-D29

ADU=

MACHINE=AR-M420U

SPF=

12 نمایش دهنده محل و تعداد کنتورهای گیر کاغذ SPF 50 گیر کاغذ آخر SPF/DSPF
13 نمایش دهنده کنتور و مدت زمان کار کرد (به ثانیه) درام-دولوپر-تونر DRUM-*****(COUNTS)*****(SEC)
DRUM-*****(COUNTS)*****(SEC)
DRUM-*****(COUNTS)*****(SEC)
24 1 ریست کردن و یا صفر کردن کنتورهای ریست کردن کنتور گیر کاغذPAPER JAM=
ریست کردن کنتور تغذیه بطور خودکار سندSPF JAM=
ریست کردن خطاهاTROUBLE=
2 ریست کردن یا صفر کردن کنتورهای کاست­ها ریست­کردن کنتور کاست چهارمTRAY4=

ریست کردن کنتور تغذیه کاغذ سینی دستیBPT=

ریست کردن کنتور دایلکسADU=

ریست کردن کنتور کاست اولTRAY1=

ریست کردن کنتور کاست دومTRAY2=

ریست کردن کنتور کاست سوم TRAY3=

3 ریست کردن یا صفر کردن کنتورهای SPF-SCAN-STAPLER-PUNCH ریست کردن کنتور پانچPUNCH= ریست کردن کنتور اسکنSCAN= ریست کردن کنتور SPF=SPF
4 ریست کردن و یا صفر کردن کنتور سرویس­کار MAINTENANCE COUNTER DATA CLEAR
5 ریست کردن و یا صفر کردن کنتور دولوپر DV CARTRIDGE COUNTER DATA CLEAR
6 ریست کردن یا صفر کردن کنتور کپی COPY COUNTER DATA CLEAR
7 ریست کردن یا صفر کردن کنتور درام DRUM CARTRIDGE COUNTERR DATA CLEAR
9 ریست کردن یا صفر کردن کنتور چاپ­گر و چاپ­های متفرقه PRINTER/OTHERS COUNTER DATA CLEAR
11 ریست کردن یا صفر کردن زمان چرخش (به ثانیه) درام و دولوپر و تونر TONER SUPPLY-3 DV ROTATION-2 DRUM ROTATION-1
25 1 تست عملکرد موتور اصلی و نمایش دهنده غلظت تونر داخل دولوپر DV MONITOR
2 تنظیم غلظت تونر داخل دولوپر بطور خودکار (با گرفتن ده نمونه ظرف مدت دو دقیقه) AUTOMATIC DV ADJUSTMENT
26 3 تنظیم نوع درخواست رمز شخصی متفرقه=OTHER3 درخواست رمز شخصی سکه­ای=VENDOR=2 درخواست رمز شخصی داخلی 10=P1
5 تنظیم نحوه شمارش کنتورهای اصلی و دوپلور و هم­چنین کنتور سرویس­کار (درام) نسبت به کاغذ 3A کنتور اصلیTOTAL COUNTER=

کنتور درام MAINTENANCE (DRUM) COUNTER=

کنتور دولوپرDV COUNTER=

(COUNT UP 2:2,COUNT UP 1:1)
6 کد محلی دستگاه                                                       تنظیم روی دستگاه 9 DESTINATION SETUP
18 تنظیم صرفه­جوئی در مصرف تونر (Toner Save Mode) تنها برای کشور ژاپن و انگلیس [متناسب با کد 6-26] عدم صرفه­جوئی در مصرف تونر=1 صرفه­جوئی در مصرف تونر=0
30 تنظیم CE MARK (تدریجی روشن شدن لامپ هیت یا استانداردهای اروپائی) = YES1 بدون کنترل استاندارد اروپا=NO0
35 تنظیم نحوه نمایش خطای مشابه در کد 4-22     نمایش خطاهای به وجود آمده به ترتیب الویت خطای اتفاق افتاده در کد 4-22  =ANY1   کل خطاهای به وجود آمده تنها یک­بار نمایش داده می­شود در کد 4-22  =ONCE0
38 تنظیم وضعیت کارکرد دستگاه بعد از زمان سیکل سرویس
توفق کارکرد دستگاه بعد از رسیدن به زمان دوره سرویس =PRINT STOP1           عدم متوقف شدن کارکرد دستگاه بعد از رسیدن به زمان دوره سرویس=PRINT CONTINUE0
41 فعال و غیرفعال کردن بطور خودکار انتخاب درصد بزرگ­نمایی و کوچک­نمایی سند متناسب با کاغذ انتخابی در حالت انتخاب کپی­برداری جزوءای               AMSفعال=1                 AMSغیرفعال=0       AMS MODE
52 تنظیم نحوه شمارش کنتور دستگاه در زمان کپی­برداری سفید (insertion paper-cover paper-blank image print paper)                                                             شمارش=YES1                      عدم شمارش=NO0

کد اصلی کد فرعی عملکرد AR-M420 U P4-AR-M420 U
46 2 تنظیم نورپردازی در حالت کپی برداری

تنظیم کارخانه 50

مقادیر 99 O~

نورپردازی در حالت عکس= 6- PHOTO نورپردازی حالت خودکار= 3-AE

نورپردازی در حالت متن= 4-CH

نورپردازی در حالت متن و عکس= 5-MIX

انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری= 1-COPY START

انتخاب حالت نورپردازی= 3-EXP LEVEL

9 تنظیم مرحله­ای نورپردازی در حالت کپی برداری متن (CHAR)

مقادیر o~99 تنظیم کارخانه 50

نورپردازی سطح 5= 11

نورپردازی سطح 3= 7

نورپردازی سطح 5/3= 8

نورپردازی سطح 4= 9

نورپردازی سطح 5/4= 10

نورپردازی سطح 1=3

نورپرداززی سطح 5/1=4

نورپردازی سطح 2= 5

نورپردازی سطح 5/2=6

EXP LEVEL SETUP (CHAR)

انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری (تنظیم کارخانه)= 1-COPY START

انتخاب میزان نورپردازی= 2-EXP LEVEL

10 تنظیم مرحله­ای نورپردازی در حالت کپی برداری

متن/ عکس (Text/Photo)

مقادیر o~99 تنظیم کارخانه 50

نورپردازی سطح 5= 11

نورپردازی سطح 3= 7

نورپردازی سطح 5/3=8

نورپردازی سطح 4= 9

نورپردازی سطح 5/4= 10

نورپردازی سطح 1= 3

نورپردازی سطح 5/1= 4

نورپردازی سطح 2= 5

نورپردازی سطح 5/2= 6

EXP LEVEL SETUP (TEXT/PHOTO)

انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری (تنظیم کارخانه)= 1-COPY START

انتخاب میزان نورپردازی= 2-EXP LEVEL

11 تنظیم مرحله­ای نورپردازی در حالت کپی برداری

عکس (Photo)

مقادیر o~99 تنظیک کارخانه 50

نورپردازی سطح 5= 11

نورپردازی سطح 3= 7

نورپردازی سطح 5/3= 8

نورپردازی سطح 4= 9

نورپردازی سطح 5/4= 10

نورپردازی سطح 1=3

نورپردازی سطح 5/1= 4

نورپردازی سطح 2= 5

نورپردازی سطح 5/2= 6

EXP LEVEL SETUL (PHOTO)

انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری (تنظیم کارخانه)= 1-COPY START

انتخاب میزان نورپردازی= 2-EXP LEVEL

 

17 تنظیم ضریب بهره در زمان تصحیح بالانس نورپردازی shading correction

CCD/CIS SHADING GAIN DATA SETUP

تنظیم کارخانه 128 CIS=0~256 تنظیم کارخانه 128

تنظیم کارخانه 128

CCD FRONT ODD=0~255

CCD FRONT EVEN= 0~255

18 تنظیم مقادیر گاما نورپردازی در حالت کپی برداری

() مقدار عددی که نشان دهنده میزان اختلاف شدت نور می­باشد= gamma

تنظیم کارخانه 64                مقادیر o~127

حالت نورپردازی متن و عکس

حالت نورپردازی عکس

3-MIX

4-PHOTO

حالت نورپردازی خودکار

حالت نورپردازی متن

(با کاهش مقادیر گاما کاهش کنتراست و افزایش سطح درجات خاکستری و بلعکس)

1-AE

2-CHARA

48 1 تنظیم بزرگ­نمایی و کوچک­نمایی طولی و عرضی

تنظیم کارخانه 50

مقادیر o~99

با تغییر هر عدد حدود 1% بزرگنمایی و یا کوچک­نمایی

اسکن در جهت عرض سند= MAIN SCAN (اسکن نقطه به نقطه هر خط)

اسکن در جهت طول سند= SUB SCAN (اسکن خط به خط)

انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری (تنظیم کارخانه)= 1-COPY START

درصد بزرگنمایی و کوچک­نمایی عرضی= 3-CCD(MAIN)

تنظیم بزرگنمایی و کوچک­نمایی طولی= 4-CCD (SUB)

5 تنظیم سرعت موتور اسکن در بزرگ­نمایی و کوچک­نمایی­های مختلف (میلی­متر بر ثانیه)

تنظیم کارخانه 50             مقادیر o~99

4-SPF (220 mm/sec)

5-SPF (110 mm/sec)

2-MIR (110 mm/sec)

3-MIR (55 mm/sec)

O-MIR (220 mm/sec)

1-MIR (169 mm/sec)

MOTOR SEEED ADJUSTMENT
50 1 تنظیم لبه و حذف و محوی لبه کپی

تنظیم زمان عملکرد رزیست رولر (print start position)

تنظیم محل شروع حرکت اسکن (image scan start position)

تنظیم محوی لبه کپی (lead edge void)

تنظیم حذف لبه سند (IMAGE LOSS)

مقادیر o~99

تنظیم کارخانه

50

35

15

20

35

35

انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری (تنظیم کارخانه)= 1-COPY START

درصد بزرگ­نمایی و کوچک­نمایی= 2-MAGNIFICATION

تنظیم محل شروع حرکت اسکن= 3-RRCA

تنظیم زمان عملکرد رزیست رولر= 4-RRCB

تنظیم محوی انتهای کپی= 5-DENB

تنظیم حذف ابتدا سند= 6-IMAGE LOSS(LEAD)

تنظیم حذف لبه حاشیه سند= 7-IMAGE LOSS (SIDE)

تنظیم محوی ابتدا کپی= 8-DENA

تنظیم محوی جلو و عقب کپی= 9-FR-VOID

 

2 تنظیم لبه و حذف و محوی لبه کپی

تنظیم زمان عملکرد رزیست رولز (print start position)

تنظیم محل شروع حرکت اسکن (image scan start position)

تنظیم محوی لبه کپی (lead edge void)

مقادیر o~99

تنظیم کارخانه

15

35

35

35

انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری (تنظیم کارخانه)= 1-COPY START

درصد بزرگ­نمایی و کوچک­نمایی= 2-MAGNIFICATION

فاصله لبه تصویر تا لبه خط­کش= 3-L1

فاصله لبه تصویر تا لبه کاغذ= 4-L2

تنظیم حذف ابتدا سند= 5-IMAGE LOSS(LEAD)

تنظیم حذف لبه حاشیه سند= 6-IMAGE LOSS (SIDE)

تنظیم محوی انتهای کپی= 7-DENA

تنظیم محوی ابتدا کپی= 8-DENA

تنظیم محوی جلو و عقب کپی= 9-ER-VOID

کد اصلی کد فرعی عملکرد AR-M420 U P5-AR-M420 U
50 10 تنظیم مرکزیت عرضی کپی برداری

مقادیر o~96

تنظیم کارخانه 50

تنظیم مرکزیت سند در زمان استفاده ازکاست دوم= 4-TRAY2

تنظیم مرکزیت سند در زمان استفاده ازکاست سوم= 5-TRAY3

تنظیم مرکزیت سند در زمان استفاده ازکاست چهارم= 6-TRAY4

تنظیم مرکزیت سند در زمان استفاده از سینی دستی= 7-BPT

تنظیم مرکزیت سند در زمان استفاده از داپلکس= 8-ADU

انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری (تنظیم کارخانه)= 1-COPY START

درصد بزرگ­نمایی و کوچک­نمایی= 2-MAGNIFICATION

تنظیم مرکزیت سند در زمان استفاده از کاست اول= 3-TRAY1

تنظیم مرکزیت سند در زمان استفاده از کاست دوم= 4-TRAY2

تنظیم مرکزیت سند در زمان استفاده از کاست سول= 5-TRAY3

12 تنظیم مرکزیت عرضی اسکن برداری

مقادیر o~96

تنظیم کارخانه 50

از روی شیشه سند= 3-PLATEN

روی اول سند= 4-SPF SIDE1 SPF

روی دوم سند= 5-SPF SIDE2 SPF

انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری (تنظیم کارخانه)= 1-COPY START

درصد بزرگ­نمایی و کوچک­نمایی= 2-MAGNIFICATION

 

51 2 تنظیم زمان عملکرد رزیست رولر از کاست­های مختلف

مقادیر تنظیم شده 60

مقادیر تنظیم شده 75

مقادیر تنظیم شده 50

مقادیر تنظیم شده 55

مقادیر تنظیم شده 50

زمان استفاده از تغذیه بطور خودکار سند با سرعت بالا= 7-SPF(HIGH)

زمان استفاده از تغذیه بطور خودکار سند با سرعت پایین= 8- SPF (LOW)

 

 

 

 

مقادیر تنظیم شده 60

مقادیر تنظیم شده 50

RESIST TIMMING ADJUSTMENT

انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری (تنظیم کارخانه)= 1-COPY START

زمان استفاده از کاست اول= 2-TRAY1

تنظیم مرکزیت سند در زمان استفاده از کاست دوم= 3-TRAY2

 

60 1 تست عملکرد DRAM                OK or NG 2-ASIC DRAM 1-LCU DRAM DRAM TEST
61 1 تست عملکرد یونیت لیزر            OK or NG 1-LSU LSU TEST
2 تنظیم تغذیه لیزر در حالت کپی برداری

مقادیر قابل تنظیم 104~150

مقادیر اولیه 104

مقادیر اولیه 104

 

3-MIX

4-PHOTO

(COPY)

مقادیر اولیه 104

مقادیر اولیه 104

LASER POWER SETTING

1-AE

2-CHARA

4 تنظیم تغذیه لیزر در حالت چاپ مقادیر اولیه 104 1-PRINTER (PRINT) LASER POWER SETTING
63 1 تست و نمایش مقادیر ضریب بالانس سطح سفیدی SHADING DATA DISPLY
2 تنظیم ضریب بالانس سطح سفیدی تنظیم سطح بالانس سفیدی در حالت استفاده از شیشه سند

تنظیم سطح بالانس سفیدی در حالت استفاده از تغذیه بطور خودکار سند

تست بالانس سطح سفیدی

SHADING EXECUTION

1-OC- SHADING

3-CCD TEST SHADING

7 تنظیم محل شروع بالانس سطح سفیدی بر روی صفحه سفید زیر خط­کش

محدود مقادیر قابل تنظیم 1~16

SHADING POSITION ADJUSTMENT

1-CCD     6

64 1 تست عملکرد قسمت WRITIN   (SELF PRINTING) تعداد چاپ= 4-MULTI

انتخاب حالت­های چاپ= 5-MODE

انتخاب غلظت چاپ 6 حالت= 6-LEVEL

انتخاب تک رو یا دو رو= 7-DUPLEX

SELF PRINT MODE انتخاب کاست تغذیه کاغذ= o-TRAY SELECT

شروع کپی برداری (تنظیم کارخانه)= 1-COPY START

انتخاب الگوهای چاپ=2-PRINT PATTERN

فعال در الگوهای چاپ 79 و 80 و 84= 3-DENSITY

 

65 1 تنظیم نقاط عملکرد روی LCD با لمس نقاط نمایش داده شده بر روی LCD
2 تست نقاط عملکرد روی LCD با لمس نقاط نمایش داده شده بر روی LCD
67 2 تست عملکرد پورت چاپگر دستگاه CETRO PORT CHECK

CENTRO PORT: READY

7 فعال و غیرفعال پورت چاپگر دستگاه 1=

ON

o=OFF CENTRO SELECT IN SIGNAL SETTING

کد اصلی کد فرعی عملکرد AR-M420 U P3-AR-M420 U
27 1 تنظیم فعال و غیرفعال کردن خطای U7-00 در زمان ارتباط بین دستگاه با کامپیوتر و مودم 1=NO O=YES
30 1 تست عملکرد سنسورهای تغذیه کاغذ و ترانسپورت کاغذ و سنسور خروجی کاغذ دستگاه سنسور خروجی سوم (بعد از فیوزینگ)POD3=

سنسور درب سمت چپ DSWL=

سوئیچ درب جلو DSWF=

سنسور رزیست رولرPPD1=

سنسور خروجی اول (بعد از فیوزینگ)POD1=

سنسور خروجی دوم (بعد از فیوزینگ)POD2=

2 تست عملکرد سنسورهای قسمت تغذیه کاغذ دستگاه سنسور عبوری کاست دومMCPPD=

سنسور بالابر کاست دومMCLUD=

سنسور تشخیص وجود کاغذ کاست دومMCPED=

تشخیص دهنده باقیمانده کاغذ در کاست دومMCSPD=

تشخیص دهنده های سایز کاغذ کاست دومMCSS1-MCSS4=

نمایش دهنده­ سایز کاغذ در کاست چندمنظوره دوم میزMP Tary Size=

TRAY SENSOR CHECK

تشخیص دهنده وجود کاست اولCSS1=

سنسور تشخیص وجود کاغذ در کاست اولPED=

سنسور موتور بالابر کاست اولLUD=

تشخیص دهنده کاست دومMCSET=

تشخیص دهنده درب سمت چپ میزMCDRS=

40 11 تست عملکرد تشخیص دهنده­های سایز کاغذ کاست چندمنظوره دوم میز سومین تشخیص دهنده سایز کاغذ کاست چندمنظورهMCSS3=

چهارمین تشخیص دهنده سایز کاغذ کاست چندمنظورهMCSS4=

اولین تشخیص دهنده سایز کاغذ کاست چندمنظورهMCSS1=

دومین تشخیص دهنده سایز کاغذ کاست چندمنظورهMCSS2=

نمایش دهنده سایز کاغذ در کاست چندمنظورهMulti Purpose Tray Width Size=

12 تنظیم عملکرد تشخیص دهنده­های سایز کاغذ کاست چندمنظوره دوم میز تنظیم حداکثر سایز کاغذ در کاست دوم 1-MAX POSITION

تنظیم حداقل سایز کاغذ در کاست دوم 1-MIN POSITION

 

41

 

 

1 تست عملکرد سنسورهای تشخیص سایز سند دستگاه سنسورهای تشخیص سایز سند PD1  PD2  PD3  PD4  PD5  PD6  PD7 = PD SENSOR CHECK

سوئیچ باز و بسته بودن درب سند OCSW=

2 تنظیم سنسورهای تشخیص سایز سند دستگاه

کاور سند دستگاه را باز کنید باتوجه به اینکه روی شیشه سند هیچ سندی قرار ندارد گزینه مربوط به NO ORGINAL را توسط پنل انتخاب کنید.

یک کاغذ A3 روی شیشه قرار داده و گزینه مربوط به A3 ORIGINAL  را توسط پنل انتخاب کنید.

PD SENSOR ADJUSTMENT

1-NO ORIGINAL

2-A3 ORIGINAL

3 نمایش دهنده مقادیر حساسیت­های سنسورهای تشخیص سایز سند تنظیم شده در کد 2-41  

PD2 :200

PD4 :52

PD6 :50

OSCW

PD1 :200

PD3 :50

PD5 :51

PD7 :52

43 1 تنظیم درجه حرارت فیوزینگ در حالت­های مختلف حرارت داخلی فیوزینگ در حالت نرمال 190 درجه سانتی گراد

حرارت خارجی فیوزینگ در حالت نرمال 190 درجه سانتی گراد

حرارت داخلی فیوزینگ در حالت پری هیت 150 درجه سانتی­گراد

حرارت خارجی فیوزینگ در حالت پری هیت 150 درجه سانتی­گراد

حرارت داخلی فیوزینگ در حالت استفاده از سینی دستی 190 درجه سانتی­گراد

حرارت خارجی فیوزینگ در حالت استفاده از سینی دستی 190 درجه سانتی­گراد

Fusing temperature : INSIDE NORMAL

OUTSIDE NORMAL

INSIDE PREHEAT

OUTSIDE PREHEAT

INSIDE MPT

OUTSIDE MPT

 

44 1 فعال و غیرفعال کردن سیستم کنترل پردازش

PROCESS CORRECTION VALUE SETTING

مقادیر قابل تنظیم 255  O

فعال و غیرفعال کردن BIT4 = VB3

فعال و غیرفعال کردن BIT5 = LD1

فعال و غیرفعال کردن BIT6 = LD2

 

فعال و غیرفعال کردن BIT0 = Vg1

فعال و غیرفعال کردن BIT1=Vg2

فعال و غیرفعال کردن BIT2 = Vg1

فعال و غیرفعال کردن BIT3=Vg2

4 تنظیم کیفیت تصویر در حالت تصحیح ولتاژ بایاس تانک   PROCESS CONTROL VALUE SETTING

(نرمال=o:o-99 Oc) تنظیم مقادیر (اجباری) درجه حرارت ترمیستور یونیت پردازشگر= 1-PTH

(تنظیم کارخانه= o-180 sec: 90) تنظیم مدت انتظار تصحیح  ولتاژ بایاس تانک= 2-S_WT

(تنظیم کارخانه o-150V: 50) مقادیر تصحیح بایاس تانک در اولین چرخش=3-Vb1-2

(تنظیم کارخانه o-150 V: 50) مقادیر بایاس تانک در اولین چرخش= 4-Vb 1-2

9 نمایش دهنده اطلاعات سیستم کنترل پردازش مشخصات نوع کاتریج= CONTROL

کد محل کاتریج= DESTINATION

مقادیر درجه حرارت ترمیستور یونیت پردازشگر= PTH

مقادیر تصحیح کنترل غلظت تونر در زمان چرخش= TO

مقادیر تصحیح کنترل غلظت تونر در حالت= T1=T2

مقادیر تصحیح کنترل غلظت تونر در حالت= T2=T2

 

 

مقادیر تصحیح گریدهای ولتاژ

مقادیر تصحیح بایاس تانک در حالت چرخش

مقادیر تصحیح بایاس تانک

مقادیر تصحیح بایاس تانک

مقادیر تصحیح خروجی لیزر یونیت

مدت زمان کارکرد درام به ثانیه= DRUM ROTATION TIME

Vg 1 ~ 2 = 30 (v)

Vb 1-1 ~ Vb1-2 = 30 (v)

Vb2=10 (v)

Vb3=10 (v)

LD1 ~ 2 = 0/05 (mw)

 

اصلی فرعی خطاهای AR-M420 U P6-AR-M420 U
C1 Oo اشکال در شارژر اصلی
C2 Oo اشکال در شارژر ترانسفر (TC)
E7 1 اشکال در حافظه اطلاعات تصویری (ICU)
2 اشکال در یونیت لیزر
6 اشکال در خطای از کد خارج کردن برد کنترلر PCI
10 اشکال در تصحیح سطح تیرگی
11 اشکال در تصیحی سطح روشنی
13 اشکال در مقادیر بدست آمده در بالانس سطح سفیدی
14 شکال در ارتباطات CCD
17 اشکال محل بالانس سطح سفیدی یونیت DSPF
50 اشکال ارتباطی یونیت لیزر
80 اشکال ارتباطی برد پردازشگر تصویر ICU و اسکنر
90 اشکال ارتباطی برد پردازشگر اصلی PCU
F2 oo اشکال در ارتباط سنسور تانک دولوپر
2 اشکال در تهیه تونر در تانک دولوپر (تشخیص کمبود تونر)
4 اشکال در کاتریج تونر یا آسی کانکتور آن (سیکل تعویض کاتریج)
5 نامناسب بودن نوع کاتریج نسبت به مدل دستگاه
39 اشکال در ترمیستور قسمت پردازشگر
F3 12 اشکال در موتورسینی بالابر کاغذ کاست اول
22 اشکال در موتورسینی بالابر کاغذ تغذیه سینی دستی
H2 oo اشکال در ترمیستور (باز بودن ترمیستور)
H3 oo بالا بودن درجه حرارت فیوزینگ
H4 oo پایین بودن درجه حرارت فیوزینگ
H5 1 اشکال در عملکرد سنسور خروجی کاغذ
2 اشکال در عملکرد ترمیستور فیوزینگ
L1 oo اشکال در حرکت رفت اسکن
L3 oo اشکال در حرکت برگشت اسکن
L4 1 اشکال در حرکت موتور اصلی
2 اشکال در حرکت موتور درام
L6 10 اشکال در موتور چندضلعی یونیت LSU
L8 1 اشکال در سیگنال FW
2 اشکال در پهنای باند سیگنال FW

اصلی فرعی خطاهای AR-M420 U P7-AR-M420 U
U2 oo اشکال در عملکرد خواندن و نوشتن EEPROM در قسمت کنترلر
11 خطای حافظه (SAM) در قسمت کنترلر خطا در دسترسی به حافظه (EEPROM)
12 خطای حافظه (EEPROM) در قسمت کنترلر
22 خطای حافظه (SRAM) در قسمت IMC
80 اشکال در عملکرد خواندن و نوشتن EEPROM قسمت اسکنر
81 خطای حافظه (SAM) اسکنر خطا در دسترسی به حافظه (EEPROM)
90 اشکال در عملکرد خواندن و نوشتن EEPROM قسمت PCU
91 خطای حافظه (SAM) در قسمت PCU خطا در دسترسی به حافظه (EEPROM)
– – نشان­دهنده درخواست کد اپراتور
– – روشن باز بودن درب
CH oo عدم وجود کاتریج دولوپر
1 عدم وجود کاتریج تونر
2 عدم وجود کاتریج درام
EE EL اشکال در تنظیم به طور خودکار غلظت تونر دولوپر Over Toner
EU اشکال در تنظیم به طور خودکار غلظت تونر دولوپر  Under Toner

2 thoughts on “کد خطاهای دستگاه کپی شارپ

  1. شادی خوش نیاز گفت:

    سلام میشه به من بگید چجوری می تونم دستگاه شارپ رو با کد 14 ریست کنم؟

  2. رضا فتح اله پور گفت:

    سلام این بهترین و کاملترین دستوروالعمل و کد های شارپ است ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *