مقالات

ارور و کد خطای L4 در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای L4 در دستگاه کپی شارپ

کد اصلی کد فرعی محتوا
L4 ۰۱ تشخیص قفل موتور اصلی
۳۱ تشخیص قفل پنکه فیوز
۳۲ تشخیص قفل PSFAN

 

جزئیات کد های رفع اشکال

کد اصلی کد فرعی جزئیات اشکال
L4 ۰۱ محتوا تشخیص قفل موتور اصلی
جزئیات موتور اصلی نمی چرخد.

بعد از چرخش موتور اصلی سیگنال قفل موتور برای یک ثانیه یا بیشتر تشخیص داده می شود.

طی چرخش موتور اصلی، سیگنال قفل موتور برای یک ثانیه تشخیص داده می شود.

زمانی که موتور اصلی متوقف می گردد، سیگنال قفل موتور برای ۵ ثانیه یا بیشتر تشخیص داده می شود (با اینکه موتور ثابت است، چرخش دائم دارد.)

دلیل غیر عادی بودن قسمت موتور اصلی

عدم اتصال یا اتصال ناقص موتور اصلی و تسمه

غیر عادی بودن MCU PWB

بررسی و رفع برای بررسی عملکرد موتور اصلی SIM 25-01 را اجرا کنید.

اتصال موتور اصلی و تسمه را بررسی کنید.

موتور اصلی را تعویض کنید.

MCU PWB را تعویض کنید.

۳۱ محتوا تشخیص قفل پنکه فیوز
جزئیات پنکه فیوز نمی چرخد.

نمونه گیری طی ۵۰ میلی ثانیه انجام شده و سیگنال عادی ۵۰ بار متوالی طی ۱ ثانبه تشخیص داده نمی شود.

دلیل خرابی پنکه یا تماس تسمه و قطعی
بررسی و رفع با اجرای SIM05-02 عملکرد موتور پنکه فیوز را بررسی کنید.

تسمه گنکه و رابط را بررسی کنید.

پنکه را تعویض کنید.

MCU PWB را تعویض کنید.

۳۲ محتوا تشخیص قفل PSFAN
جزئیات پنکه PSFAN نمی چرخد.

نمونه گیری طی ۵۰ میلی ثانیه انجام شده و سیگنال عادی ۵ بار متوالی طی ۱ ثانیه تشخیص داده نمی شود.

دلیل خرابی پنکه یا تماس تسمه و قطعی
بررسی و رفع تسمه پنکه و رابط را بررسی کنید.

پنکه را تعویض کنید.

MCU PWB را تعویض کنید.

 

تلفن های مشاوره، پشتیبانی و فروش پویا شارپ: ۸۸۸۳۶۷۰۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.