ارور و کد خطای در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای H3 در دستگاه کپی شارپ

ارور و کد خطای H3 در دستگاه کپی شارپ کد اصلی کد فرعی محتوا H3 00 تشخیص دمای بالای غلتک حرارتی (اصلی) 01 تشخی...

مشاهده کامل