پروانه کسب و کار های مجازی

کسب مجوز از انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران